ZWARTEMEER

De inrichting van de Buffer Noord is inmiddels in volle gang. Zwartemeer krijgt een prachtige ‘achtertuin’. In overleg met de Dorpsraad en Staatsbosbeheer worden ook fiets-, ruiter- en wandelpaden in de uitvoering meegenomen. In het definitieve buffer-ontwerp is het geplande eiland in het nieuwe Swartemeer omgezet in een schiereiland. Om daarmee eventuele overlast van ganzen te voorkomen. Naast de aanleg van de Buffer wordt ook gewerkt aan de verbetering van de Grenskade, de aanleg van verwerkingslocaties en het versterken van de kades in het Bargerveen.

WERKZAAMHEDEN

Begin december 2016 is Aanneemcombinatie Fuhler Hoornstra gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij moet ongeveer 700.000 m³ aan teelaarde, veen en zand worden uitgegraven en verwerkt. Met de vrijgekomen grond wordt de kade rondom de buffer opgehoogd tot maximaal 1 tot 1,5 meter. Bovenop de oostelijke kade komt een fietspad en op de westelijke kade een ruiterroute. Het vrijkomende veen en zand wordt gebruikt om omliggende (landbouw)percelen op te hogen en de terreinomstandigheden in het Bargerveen te verbeteren.

GRENSSLOOT

Over de kade langs de grens met Duitsland loopt een veelgebruikt fietspad. Maar dat was te smal en soms zelfs te gevaarlijk. Daarbij is de kade onder het fietspad niet langer stevig genoeg om het hoogteverschil tussen het Bargerveen en de Duitse zijde te weerstaan. Daarom wordt nu hard gewerkt aan zowel een verhoogde als een verstevigde kade. Met daaroverheen een breed, betonnen fietspad. Dat nieuwe fietspad loopt voor een deel over Duits grondgebied. Tegelijkertijd worden ook andere fiets- en wandelpaden in het Bargerveen verbeterd, verbreed en verhard.

AFSLUITINGEN

Die werkzaamheden aan fiets- en wandelpaden worden in fases uitgevoerd. Te beginnen met het Grenspad. Gevolgd door het fietspad door het Schoonebeekerveld. In een later stadium worden ook de Laardijk en de Verlengde Noorderloot aangepakt. Ook de nieuwe Buffer Noord krijgt fiets- en wandelpaden. Vanwege die werkzaamheden zijn sommige fiets- en wandelpaden tot medio 2018 niet goed toegankelijk. En soms zelfs tijdelijk afgesloten. In dat geval wordt gezorgd voor een omleiding. Informatie daarover vindt u op hier: /afsluitingen

Meekoppelkansen

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het gebied zo mooi mogelijk in te richten. Zo is er een monument gepland op de plek waar ooit de oude pastorieboerderij heeft gestaan. En langs de vijvers zijn visstekken, informatiepanelen, ruiterpaden, fietspaden en zelfs een blote-voeten-pad gepland. Ondertussen wordt ook gekeken in hoeverre aanvullende toeristische voorzieningen gerealiseerd en ingepast kunnen worden. Zodat een aantrekkelijke en afwisselende toeristische infrastructuur ontstaat. Daarbij spelen Europese subsidies een belangrijke rol.

DUURZAAMHEID EN ECOLOGIE

Tijdens de uitvoering wordt optimaal rekening gehouden met ecologie. Om te beginnen wordt een groot deel van de werkzaamheden tijdens het broedseizoen stilgelegd. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Zo wordt binnen het Projectgebied uitsluitend gebruik gemaakt van de modernste machines, met CO2-vriendelijke motoren (Stage IV/Euro 6). En zoveel mogelijk van elektrische auto’s. De ontgraven grond wordt waar mogelijk direct verwerkt. Daardoor is er minder overslag en transport nodig.

MEER INFORMATIE

Heeft u verdere vragen of opmerkingen? Kom dan langs bij het Infopunt in de directiekeet van Fuhler Hoornstra aan de Hogeweg. Elke maandag tot en met vrijdag is er van 12.15 tot 13.00 uur inloopspreekuur. Daarbij fungeert uitvoerder Erik Groote als aanspreekpunt. Maar de ontwikkelingen zijn ook te volgen op de speciale project-website:
http://www.buffernoordzwartemeer.nl

Zwartemeer


Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin drie waterbuffers worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies van natuur, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, waarin ruimte is voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Laatste nieuws

Alle nieuws

IN ‘T KORT

Wat we doen en vooral ook waarom we het doen in het Bargerveen even kort maar krachtig uitgelegd.

Afsluitingen

Vanwege werkzaamheden aan de fiets- en wandelpaden kunnen sommige routes tijdelijk zijn afgesloten. Kijk hier welke dat zijn en welke omleidingen daarvoor gelden.