Subcommissie Grondgebruik

Er is een aparte Subcommissie Grondgebruik ingesteld. De belangrijkste taak bestaat uit het opstellen van een Ruilplan. Met behulp daarvan moet de Buffer Zuid bij Nieuw-Schoonebeek worden vrijgemaakt van landbouwkundig gebruik.

Ruilplan

De wenszittingen zijn achter de rug. De pacht is geregistreerd. De gegevens zijn gecontroleerd en geactualiseerd. De wensen zijn op elkaar afgestemd en waar nodig bijgesteld. Op basis daarvan wordt nu gewerkt aan een Ruilplan. Inclusief een Peildatum waarop de status quo wordt vastgesteld.

Er zullen agrarische bedrijven moeten worden verplaatst. Om op die manier 220 ha in een strook van 500 meter langs de Stheemanstraat vrij te maken voor de Buffer Zuid. Maar tegelijkertijd ook de watersituatie in het gebied sterk te verbeteren. En de unieke natuur in het Bargerveen te behouden.

Jan Horring (Voorzitter)

namens de Landbouw, tevens lid BestuursCommissie

Bert van Guldener (Secretaris)

tevens Projectleider

Dirk-Jan Leeuwerik

secretariaat Projectbureau

Paul Steffens

namens de Landbouw, tevens lid BestuursCommissie

Arnold Levelink

namens de Landbouw

Bert Tjarks

namens de Provincie

Otte Verbeek

namens het Waterschap Vechtstromen

Luuc Bos

namens Natuur & Milieu

Gerjan Meijer

namens het Kadaster

Ab van der Veen

Prolander, Grondaankopen