Oplevering Buffer Noord

Begin december wordt de Buffer Noord opgeleverd, en draagt de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek deze over aan Staatsbosbeheer.

Door de grootschalige veenontginning is onder andere aan de Noordzijde van het Bargerveen het hoogveen verdwenen. Voor de landbouwgronden worden waterpeilen gehanteerd die aanmerkelijk lager liggen dan de peilen in het Bargerveen. Hierdoor sijpelt het grondwater uit het Bargerveen naar deze lager gelegen gronden, en wordt de grondwaterstand in het Bargerveen te laag. De veengrond klinkt in en het veenmos kan niet meer groeien. En dus kan er geen nieuw veen worden gevormd.

Om het unieke en kwetsbare hoogveengebied zeker te stellen worden in het project 

Bargerveen-Schoonebeek tot en met 2018 twee bufferzones gerealiseerd (Buffer Noord en Weiteveen) en Buffer Zuid voorbereid. In deze gebieden wordt wegstromend water opgevangen en gereguleerd, zodat het grondwaterpeil tegendruk krijgt en het veenmos weer kan groeien.

De werkzaamheden van de bufferzone tussen het Bargerveen en Zwartemeer, Buffer Noord, zijn inmiddels afgerond. In december 2016 startte dit project. Aannemerscombinatie Fuhler-Hoornstra begon in opdracht van Prolander met het aanleggen van de buffer, het versterken van de grenskade en het aanleggen van wandel-, fiets- en ruiterpaden. Ook werden verschillende civieltechnische kunstwerken gerealiseerd, ten behoeve van de 

De pastorieboerderij

waterhuishouding. In samenwerking met de Dorpsraad Zwartemeer zijn een aantal recreatieve elementen ontworpen en geplaatst, waaronder een verbeelding van de voormalige Pastoorsboerderij. Bij de werkzaamheden werd veel rekening gehouden met ecologie en duurzaamheid. Er werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van moderne CO2-vriendelijke machines en ontgraven grond werd meteen verwerkt zodat minder overslag en transport nodig was.