Nieuw-Schoonebeek

De vraag is niet óf de Buffer Zuid er komt, maar wel hóe deze eruit komt te zien. Het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen is daarbij leidend. Wordt het een platte bak met water of wordt het een afwisselend gebied met landschappelijke, recreatieve en agrarische meerwaarde? Dat is op dit moment de afweging die gemaakt wordt. Hoe gaan we het gebied inrichten? Gaat het natuurgebied langzaam over in landbouwgebied? Of gaat het landbouwgebied langzaam over in het natuurgebied? Is er ook nog ruimte voor alternatief gebruik? Zoals begrazing, natte landbouw of nieuwe natuur? En, als we toch bezig zijn, is er ook ruimte voor recreatieve voorzieningen?

SCHETSPLAN

Er worden op dit moment Schetssessies gehouden. Om samen met betrokken partijen te komen tot de meest ideale inrichting van het gebied. Zolang maar wordt voldaan aan 2 belangrijke, schijnbaar tegengestelde eisen:
• een hogere waterstand ten behoeve van de natuurdoelen
• een lagere (grond)waterstand ten behoeve van de landbouw.
De eerste Schetssessies hebben 4 verschillende voorkeursvarianten opgeleverd. Die worden getoetst aan de uitkomsten van hydrologische berekeningen. Dat leidt uiteindelijk tot 1 voorkeursvariant, die aan een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) wordt onderworpen.

INRICHTINGSPLAN

Op basis van de MER komt er uiteindelijk een Inrichtings Plan. Daarin worden de aanpak, de inrichting en de uitvoering zorgvuldig uitgewerkt. Ook de voorstellen, wensen en initiatieven van inwoners en omwoners worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Zowel ten aanzien van landbouwkundig, recreatief als landschappelijke gebruik. Vervolgens komt er een Provinciaal Inpassing plan (PIP). In opzet vergelijkbaar met een Bestemmingplan, de planologische inpassing van zowel de MER als het Inpassingsplan. Dit plan wordt vooraf openbaar ter inzage gelegd. Zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid krijgt om daar kennis van te nemen.

RUILPLAN

Het vrijmaken van 220 ha lukt niet zonder dat er grond wordt aangekocht of vrijgemaakt. Daarvoor moeten boerenbedrijven verplaatst worden. Een ingewikkeld proces, een puzzel die zorgvuldig gelegd moet worden. Want van een herindeling mag niemand minder worden. Om dit goed te laten verlopen is een aparte Subcommissie Grondgebruik in het leven geroepen. Zij hebben in de afgelopen jaren Wenszittingen georganiseerd, waarin alle betrokken landeigenaren of pachters hun wensen kenbaar konden maken. Alle voorstellen komen tezamen in een Ruilplan, met daarin een evenwichtige balans tussen landbouw en natuur.

SCHOONEBEEKERDIEP

Tegelijk met de plannen voor de Buffer Zuid is het Waterschap Vechtstromen bezig met plannen voor de aanpak van het Schoonebeekerdiep. Beide trajecten lopen los van elkaar. Maar daar waar mogelijk worden werkzaamheden en activiteiten op elkaar afgestemd. Vooral waar het gaat om verbetering van de landbouwstructuur en beheersing van de (grond)waterstand. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de planvorming. Inwoners en omwoners hebben via ateliers een bijdrage geleverd. Het Waterschap is die plannen nu aan het herijken.

MEEKOPPEL KANSEN

Een dusdanig grote investering in het gebied biedt mogelijkheden. Om ook eens te kijken naar andere initiatieven die daarin meegenomen kunnen worden. Vooral kansen die voor de landbouw, de recreatie én de economie van belang zijn worden met beide handen aangegrepen. Zoals zonneweiden, biologische schapenhouderij, bloemrijke graslanden, permacultuur of paludicultuur. Garanties worden niet gegeven. Ze mogen niet strijdig zijn met de Natura 2000-doelstellingen. Ook moeten de meerkosten in verhouding staan tot de meerwaarde.

Nieuw-Schoonebeek


Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin drie waterbuffers worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies van natuur, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, waarin ruimte is voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Laatste nieuws

Alle nieuws

IN ‘T KORT

Wat we doen en vooral ook waarom we het doen in het Bargerveen even kort maar krachtig uitgelegd.

Afsluitingen

Vanwege werkzaamheden aan de fiets- en wandelpaden kunnen sommige routes tijdelijk zijn afgesloten. Kijk hier welke dat zijn en welke omleidingen daarvoor gelden.