Bestuurscommissie

Het Project Bargerveen-Schoonebeek staat onder supervisie van een Bestuurscommissie. Die heeft de taak om de opzet, de voortgang en de resultaten van het Project aan te sturen, te bewaken en te controleren. De Bestuurscommissie is in september 2013 geïnstalleerd door toenmalig gedeputeerde Rein Munniksma.

Een Commissie met daadkracht. Dus dienen de leden te beschikken over mandaat. Ze moeten in staat kunnen zijn om knopen door te hakken en besluiten te nemen. Want er is veel werk te verzetten in weinig tijd.

Taak uitbreiding

In eerste instantie diende de Bestuurscommissie zich alleen bezig te houden met het Inrichtingsplan Schoonebeek en de Bufferzones Noord, Weiteveen en Zuid. Maar in 2015 heeft de Provincie de opdracht van de Bestuurscommissie aanzienlijk verruimd. Ook de Inrichtingsmaatregelen in het Bargerveen zijn onder de verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie gebracht. In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer.

Daarmee neemt de Bestuurscommissie ook de integrale aanpak van de natuur, de recreatie, de landbouw én de samenwerking met Duitsland onder haar hoede. Niet alleen het natuurgebied Bargerveen, maar ook de omliggende gebieden. Evenals de maatregelen die voortkomen uit de PAS en Natura 2000

Samenstelling

De Commissie heeft een brede samenstelling. Zodat alle betrokkenen direct zijn vertegenwoordigd: de Gemeente Emmen, Waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer. Evenals adviseurs van de Provincie Drenthe, de NAM en het Kadaster. Nynke Houwing, oud-wethouder van de gemeente Emmen, is benoemd tot onafhankelijk voorzitter.

Projectleiding

Prolander (voorheen DLG) voert zowel de projectleiding als het secretariaat. Zij hebben daartoe een apart Projectbureau Bargerveen-Schoonebeek in het leven geroepen.

Nynke Houwing

onafhankelijk Voorzitter

Bert van Guldener

secretaris / projectleider

Robert Kleine

namens de Gemeente Emmen

Roel van der Veen

namens het Waterschap Vechtstromen

Jan Horring

namens de Landbouw

Paul Steffens

namens de Landbouw

Ans van Wijk

namens Staatsbosbeheer

Gerard Meijers

adviseur namens de Provincie

Gerjan Meijer

adviseur namens het Kadaster

Evert Alberts

adviseur namens de NAM

Marleen Stoutjesdijk

namens het Secretariaat