Afhandeling zienswijzen Ontwerp Ruilplan

Voor de zomervakantie heeft het Ontwerp Ruilplan ter visie gelegen. De betrokken eigenaren en pachters konden in die periode opmerkingen plaatsen door middel van een zienswijze. Dit heeft 101 zienswijzen opgeleverd. Na een korte voorbereiding zijn in september de hoorzittingen gestart met de indieners. Op dit moment zijn nagenoeg alle indieners van zienswijzen gehoord. Er zijn nog enkele gesprekken met belanghebbenden van zienswijzen gepland. De hoorzittingen verlopen in goede sfeer.

In december en januari wordt voor alle zienswijzen een besluit genomen en eventueel het Ruilplan aangepast. De besluiten inclusief het aangepaste Ruilplan moeten vervolgens door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. De indieners en eventueel belanghebbenden krijgen vervolgens de besluiten aangetekend toegestuurd, en worden uitgenodigd om deze eventuele wijzigingen te bekijken. Deze tervisielegging zal zes weken duren. De exacte data worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Wanneer een indiener of belanghebbende niet akkoord is met het besluit, dan kunnen zij zich eventueel nog wenden tot de rechtbank door middel van een beroepschrift. Deze dient binnen de periode van de tervisielegging te worden ingediend. Voor het indienen van dit beroepschrift zijn wel griffierechten verschuldigd. Eigenaren of pachters die geen zienswijze hebben ingediend en ook geen belanghebbende bij een zienswijze zijn geworden kunnen geen beroepschrift indienen.

Nadat de rechtbank de beroepschriften heeft behandeld en er een uitspraak is gedaan wordt eventueel het Ruilplan nog aangepast, en stelt Gedeputeerde Staten de wijzigingen vast. De eigenaren gaan in de winter van 2019/2020 naar de nieuwe kavels. Begin 2020 zal vervolgens de ruilakte voor de herverkaveling passeren, zodat de nieuwe eigenaren hun nieuwe toedeling ook echt op naam krijgen.

Planning

Afronding hoorzittingen November/december 2018
Besluitvorming omtrent zienswijzen Januari 2019
Wijzigingen doorvoeren in het Ruilplan Januari 2019
Besluit Ruilplan GS Februari 2019
Tervisielegging Ruilplan + indienen beroepschriften Maart/April 2019
Indienen kavelaanvaardingsaanvraag Najaar 2019
Kavelovergang 1 januari 2020
Aktepassering Begin 2020